Resmi Satış Sitesi
orijinal ürün
çay kapıda ödeme ücretsiz kargo zayıflatır mı

zayıflama

Kondüsyon Çalışmaları

Bilimsel çalışmalar

Son yıllarda, toplumlarda hastalıkla­rın dağılımını ve etkilerini araştıran bi­lim adamları (epidemiyolojistler) kondüsyonun kalp ve damarlar üstünde ola­sı yararlı etkilerini araştırmaktadır. Ha­reketsiz yaşam sürdüren insanlara gö­re, hareketli olan kişilerde kalp kri­zinin daha az ortaya çıktığı değişik ça­lışmalarla kanıtlanmıştır. İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre ise, iki katlı otobüs şoförlerinde, aynı otobüslerde bütün gün aşağı-yukarı koşturmak zorunda olan biletçilere oranla kalp has­talığı daha fazla görülmektedir.

Bütün bunlara karşın egzersizin kalp hastalıklarım kesinlikle önlediği söyle­nemez belki, ama araştırmaların fizik kondüsyonla kalple ilgili sorunların ön­lenmesi arasında bir ilişki olduğunu gös­terdiği açıktır.

Kondüsyon göstergeleri

Kondüsyondan söz edilirken genellik­le bu konuda belli bir düşünce anlatıl­mak istenir. Sözgelimi futbol sezonu için kondüsyon sağlamaya çalıştığını söyleyen bir sporcunun “kondüsyon” kavramı ile sıradan bir kişininki değişik­tir. Bu nedenle soruyu başka bir biçim­de sormak daha uygundur-. Kendinizi ne zaman kondüsyonsuz ya da formsuz hissedersiniz?

Kondüsyonsuzluğu gösteren temel be­lirtiler, küçük bir çaba harcamak zorun­da kalındığında bile terlemek ve soluk­suz kalmaktır.

Ter içinde kalmadan üç kat merdive­ni çıkamamak kondüsyonsuzluk de­mektir. Yine, üç kat merdiven çıktıktan sonra konuşamayacak kadar soluksuz kalmak da kondüsyonsuzluğu gösterir.

Kondüsyon yalnız kısa zamanda çok iş yapabilmeyi, sözgelimi merdiven çık­mayı değil, aynı zamanda bir ölçüde da­yanıklı olmayı da kapsar. 70 yaşın al­tındaki her insan, düz yolda, yaklaşık 8 kilometreyi fazla zorlanmadan yürüyebilmelidir. Doğal olarak etkin sporlarla uğraşabilmek için kişinin daha yüksek kondüsyon düzeyinde olması ge­rekir.

Son olarak fiziksel güç kavramına de­ğinmek gerekir. Günümüzün makineleş­miş dünyasında, aşırı miktarda fiziksel güç harcamamızı gerektiren pek az et­kinlik kalmıştır. Çoğu kişi, sözgelimi bir mobilyayı taşımak ve yerleştirmek gibi ağır fiziksel güç gerektiren bir işi yaptı­ğında oldukça zorlanır; bu normaldir. Bedenin,daha önceden hazırlanmadığı yorucu işleri yapmak zorunda kalınca, gücünün yeterli olmayacağı açıktır. An­cak sağlıklı yaşam için yapılan egzersiz­lerde amaç, kasların gücünü artırmak değil, kalbin ve akciğerlerin sağlıklı ça­lışmasını sağlamaktır. Bu açıdan bakı­lırsa, yapılan egzersizlerin çoğunun, bir dereceye kadar kasları güçlendirmekle birlikte, aslında kalbi ve akciğerleri güç­lü kılmaya yönelik olması önemlidir.

Yandex.Metrica